خلاصه کتاب مدیریت برآینده با تکنولوژی فردا

5,000 تومان

خلاصه کتاب مدیریت برآینده با تکنولوژی فردا فایل : pdf تعداد صفحات :24

ویژگی های کالا


نگاه کلی :
مدیران و کارآفرینان در سازمان ها و جامعه برای ماندگاری و موفقیت ، نیاز به الگو و پیش بینی آینده
دارند. بی شک مهمترین مولفه در موفقیت سازمان ها در حوزه اقتصادی درجهان امروز ، \"تکنولوژی\" است.
گروهی از دانشمندان اقتصادی ، تکنولوژی را \"موتور توسعه\" خوانده اند. تکنولوژی عامل برتری و پیشگامی
در رقابت شرکت ها و کشورهای صاحب آن شده است. امروزه علاوه بر تولید سرانه کشورها ،
استانداردهای دیگری با نام توسعه یافتگی بویژه با محوریت تکنولوژی ، در گروه بندی کشورها نقش پیدا
کرده اند.
\" الگوی تدوین استراتژی تکنولوژی\" در مقطع حاضر ، به عنوان یک مسئله در سطح کلان مطرح است.
کتاب حاضر از این لحاظ که تکنولوژی پدید های است که \"انسان\" عامل ایجاد و توسعه آن است ، به جستجوی
پاسخ این مسئله می پردازد.
در این کتاب سعی شده است ضمن کمک به یک کار تحقیقی ، مبانی تئوری همگام با واقعیات محیطی
تطبیق یافته و درنهایت مدلی ارائه شود که قابلیت بهره برداری و استفاده عملیاتی داشته باشد. نویسنده
کتاب که خود دارای دکترای مدیریت استراتژیک است و به واسطه مطالعات و داشتن مسئولیت هایی با پدیده
تکنولوژی آشنایی نزدیکی دارد تلاش کرده است ، با بهره گیری از منابع معتبر داخلی و خارجی ، آخرین نظریه ها
پیرامون موضوع مورد بحث را دراختیار خوانندگان کتاب قرار دهد.
کتاب که از 5 فصل تشکیل شده است ، بیشتر بر محور مطالعات استراتژی ، تکنولوژی و مدیریت
تکنولوژی قراردارد. نویسنده نیز با استفاده از شکل ها ، نمودارها وجداول مختلف سعی کرده است مطالب و
یافته های کتاب را بازبانی ساده و بی آلایش عرضه کند تا اعتماد مناسبی برای حضور موفق فردای مدیران و
کارآفرینان سازمان ها و شرکت ها درجامعه فراهم نماید.

محصولات مرتبط